REGULAMIN POBYTU W FOLWARKU ŁUKNAJNO

1.Regulamin obowiązuje gości hotelowych przebywających w Folwarku Łuknajno.

2.Gwarancją rezerwacji jest wpłata zadatku na konto podane na stronie www.luknajno.pl lub w korespondencji podczas dokonania rezerwacji.

3.W przypadku rezygnacji z pobytu nie później niż 30 dni przed planowanym przyjazdem uprzejmie informujemy, że zadatek nie podlega zwrotowi

4.Należność za pobyt należy uiścić gotówką bądź kartą w dniu przyjazdu do Folwarku.

5.Niewykorzystanie jakiegokolwiek świadczenia podczas pobytu, jak również jego skrócenie nie powoduje zwrotu zadatku.

6.Pokój wynajmowany jest na okres doby hotelowej, która rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godz. 10:30 w dniu wyjazdu.

7.W przypadku braku określenia przez Gościa długości pobytu, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę hotelową.

8.Życzenie przedłużenia pobytu, Gość zobowiązany jest zgłosić w Recepcji do godz. 10:00 w dniu, w którym upływa termin pobytu.
Folwark zobowiązuje się zrealizować zgłoszenie w miarę posiadanych wolnych miejsc.

9.Gość powinien dokonać rejestracji pobytu w Recepcji na podstawie dokumentu zawierającego zdjęcie (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

10.Gość hotelowy nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet przed upływem doby hotelowej, za którą zapłacił.

11.Osoby odwiedzające Gościa powinny opuścić Folwark przed godziną 22:00.

12.Przebywanie osób odwiedzających w pokojach po godzinie 22:00 jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa na dokwaterowanie osoby odwiedzającej do pokoju. Dokwaterowanie następuje zgodnie z ceną dostawki wskazanej w cenniku hotelowym.

13.W Folwarku w godzinach od 22:00 do 6:00 obowiązuje cisza nocna. W przypadku jej zakłócenia, Folwark ma prawo podjąć interwencję, a nawet odmówić dalszego świadczenia usług.

14.Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia oraz urządzeń technicznych Folwarku, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających. Folwark ma prawo dochodzenia roszczeń w związku ze zniszczeniami powstałymi na terenie Folwarku.

15.Odpowiedzialność Folwarku z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa hotelowego regulują przepisy Kodeksu Cywilnego art. 846-849.

16.Każdorazowo opuszczając pokój, Gość zobowiązany jest do wyłączenia oświetlenia, urządzeń audiowizualnych oraz zamknięcia drzwi.

17.Parking dla gości hotelowych bezpłatny, niestrzeżony. Folwark nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy parkujące przy Folwarku.

18.W Folwarku obowiązuje zakaz palenia za wyjątkiem miejsc przeznaczonych dla osób palących. W przypadku naruszenia zakazu, Gość może zostać obciążony kosztami ozonowania pokoju.
19.Gość zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

20.Folwark zobowiązuje się do przechowywania przedmiotów pozostawionych przez Gości przez 30 dni. W przypadku otrzymania polecenia, ww. przedmioty zostaną odesłane Pocztą Polską lub przesyłką kurierską na adres wskazany przez Gościa, na jego koszt.

21.Folwark może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas wcześniejszego pobytu naruszył Regulamin Folwarku, wyrządził szkodę w mieniu hotelowym, innym Gościom, pracownikom Folwarku lub innym osobom przebywającym na tym terenie.

       22. W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), czyli nowe unijne rozporządzenie, którego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, w tym dniu zmianie ulegnie Polityka Prywatności Folwarku Łuknajno. Informujemy, że  Państwa dane osobowe w postaci adres e-mail, danych teleadresowych – wykorzystywane są wyłącznie w celu obsługi procesu Rejestracji i/Rezerwacji  Świadczenia Usług Turystycznych i Noclegowych. Nie udostępnimy Waszych danych osobowych podmiotom trzecim.

REZERWACJA

1. Każda rezerwacja zostaje potwierdzona po wpłacie zadatku
2. W przypadku skrócenia pobytu lub rezygnacji nie później niż 30 dni przed planowanym pobytem informujemy, iż wpłacona kwota / zadatek/ nie podlega zwrotowi. Jedynie zadatek może być wykorzystany przez gości w innym terminie natomiast w tym samym roku pod warunkiem, że są dostępne pokoje.
3. Zadatek jest zwracany w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
4. W przypadku, gdy sytuacja epidemiologiczna uniemożliwia realizację rezerwacji (np. zamknięcie obiektów noclegowych), zastrzegamy sobie prawo do odwołania rezerwacji. W takiej sytuacji zwracamy Klientowi wpłacone środki w terminie 194 dni.
5. W przypadku rezygnacji Klienta z Imprezy z powodu COVID-19, kwarantanny w momencie gdy istnieje możliwość realizacji warunków rezerwacji, Gość ponosi koszty rezygnacji (wpłacany zadatek nie podlega zwrotowi, może być wykorzystany w innym terminie) zgodne z zasadami i terminami zawartymi w Regulaminie.

POTWIERDZAM ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM POBYTU ORAZ ZASADAMI REZERWACJI OBIEKTU W FOLWARKU ŁUKNAJNO

Dziękujemy za uwagę! Życzymy udanego pobytu!